Reactie plaatsen

Reacties

Fenna Bijlstra-Visser
een jaar geleden

ja, dit kin net oars as dit is Tilja, dy't by ús by VVV Mid-Fryslân wurke hat. Willeke appte ek al. Wat in aventoer, prachtich, jim ha gelyk. Ik sil jim ferhaal ris even hielendal lêze en Tilja har blog folgje. Súkses en hertlike groetnis Fenna.

Maak jouw eigen website met JouwWeb